Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych

Statut Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.


§1.
Nazwa związku:  Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych.
§2.
Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych jest reprezentowany przez swe władze, działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Olsztyn.
§3.
1. Związek Zawodowy Kadry kierowniczej Placówek Oświatowych posiada osobowość prawną.
2. Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych działa na podstawie Statutu, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i innymi ustawami oraz międzynarodowymi konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską.
3. Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych może współpracować z innymi organizacjami związkowymi, krajowymi i zagranicznymi  na zasadach dobrowolności i równości
4. W dalszej treści niniejszego Statutu, zamiast nazwy Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych używa się nazwy „Związek”.
5. Związek może posługiwać się skrótem swej nazwy - ZZKKPO
6. Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych jest międzyzakładową organizacją związkową, która zgodnie z art. 34 ustawy o związkach zawodowych, obejmuje swoim działaniem wszystkie zakłady pracy, w których zatrudnieni są członkowie ZZKKPO.
§4.
1. Związek zrzesza na zasadzie dobrowolności pracowników zatrudnionych we wszystkich typach szkół, placówkach  oświatowych, naukowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach współdziałających z placówkami oświatowymi i naukowymi, których powołano na stanowiska kierownicze, lub którym je powierzono, dalej zwanych kierownikami placówek
2. Związek zrzesza również, na zasadzie dobrowolności, osoby wymienione w Par. 15 i Par.16 niniejszego Statutu

Rozdział 2.  Cele Związku.  


§5.
Reprezentowanie interesów zawodowych i spraw socjalnych kierowników placówek oświatowych.
§6.
Umożliwienie udziału kierowników placówek oświatowych  w tworzeniu faktów prawnych i materialnych, których wykonawcą jest kierownik placówki oświatowej, lub które dotyczą sfery jego zakresu odpowiedzialności.

Rozdział 3.  Zadania Związku.


§7.
Związek podejmuje działania na rzecz obrony  interesów i praw członków, występuje wobec właściwych organów władzy administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących swoich członków.
§8.
Związek występuje z działaniami zmierzającymi do poprawy organizacji pracy oraz poprawy  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  w placówkach oświatowych.
§9.
Związek dąży do poprawy sytuacji materialnej kadry kierowniczej placówek oświatowych.
§10.
Związek czuwa nad właściwym organizowaniem pomocy prawnej swoim członkom, w szczególności w sprawach wynikających ze stosunku pracy.
§11.
Związek podejmuje inicjatywy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej placówek oświatowych.

Rozdział 4.  Formy realizacji zadań.


§12.
Zadania Związku realizowane są poprzez:
1. opracowywanie i przedkładanie właściwym organom państwowym i samorządowym wniosków, opinii i stanowisk w sprawach określonych swymi zadaniami
2. reprezentowanie członków we wszystkich sprawach wynikających z zadań Związku.
3. udzielanie pomocy  organizacyjnej i obrony prawnej swoim członkom


Rozdział 5.  Zasady nabywania i utraty członkostwa.


§13.
Członkowie Związku mogą być: zwyczajni, wspierający, honorowi.
§14.
Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba zajmująca stanowisko kierownicze w placówkach wymienionych w §4 pkt 1  niniejszego Statutu, po złożeniu pisemnej deklaracji.
§15.
1. Członkiem wspierającym może być osoba zajmująca w przeszłości stanowisko kierownicze w placówkach wymienionych  w Par.4 pkt 2  niniejszego Statutu i aktualnie przebywająca na emeryturze lub rencie
2. Członkiem wspierającym Związku  zostaje automatycznie członek zwyczajny po przejściu na emeryturę lub rentę z zajmowanego stanowiska kierowniczego w placówkach wymienionych w Par.4 pkt 1
§16.
Członkostwo honorowe Związku może  być nadawane decyzją kompetentnych władz Związku osobom szczególnie zasłużonym w realizacji statutowych celów i zadań.
§17.
Członek  Związku może należeć do innych organizacji zawodowych i społecznych.
§18.
Członkostwo w  Związku ustaje:
a) po upływie 6 miesięcy od zaprzestania zajmowania stanowiska  kierowniczego w placówkach określonych w §4 pkt 1 niniejszego Statutu
b) wskutek dobrowolnego wystąpienia ze Związku
c) wskutek skreślenia z listy członków
d) wskutek wykluczenia
e) na skutek zgonu
§19.
Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku:
- uchylania się od działalności w Związku
- nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy
§20.
1. Wykluczenie ze Związku następuje w razie:
    - naruszenia postanowień Statutu i uchwał  władz Związku
    - pozbawienia praw publicznych oraz prawa wykonywania zawodu nauczycielskiego na skutek prawomocnego orzeczenia właściwego organu
2. Wykluczenie uniemożliwia ponowne wstąpienie do Związku
§21.
Decyzję, w formie uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu ze Związku, podejmuje Zarząd  Związku
§22.
Od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu  przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

Rozdział 6.  Prawa i obowiązki członków.


§23.
Członek Związku ma prawo:
1)  wybierać i  być wybieranym do władz Związku
2)  uczestniczyć w ogólnych zebraniach określonego szczebla
3)  zgłaszać wnioski i opinie w sprawie będącej przedmiotem  działalności Związku
4)  występować z uzasadnionymi wnioskami o odwołanie członków władz Związku
5)  być informowanym o bieżących decyzjach i działaniach władz związkowych
6)  brać udział w zebraniach związkowych, na których podejmowane są decyzje  dotyczące jego osoby
§24.
Członek Związku jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Związku
2) uczestniczenia w działaniach związkowych i dążenia do realizacji celów i zadań Związku
3) regularnego opłacania składek członkowskich;  składki te nie podlegają zwrotowi.
§25.
Prawa i obowiązki określone w Par.23 pkt 1 i pkt 4 oraz w Par. 24, nie dotyczą członków wspierających i honorowych; obowiązki wynikające z Par.24. pkt. 3., nie dotyczą członków honorowych.
§26.
Związek  może wydawać swoim członkom legitymacje.

Rozdział 8.  Struktura organizacyjna Związku.


§27.
Władzami Związku są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
§28.
Kadencja władz trwa 3 lata.
§29.
Najwyższą władzą związku jest Walne Zebranie Członków,  które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§30.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co 3 lata.
§31.
Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku,  zwołuje je Zarząd Związku. Zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków muszą być rozesłane nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad i powinny zawierać proponowany porządek.
§32.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje, w szczególnie ważnych przypadkach Zarząd Związku z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby  członków  Związku.
2. Wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  winno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty  wpłynięcia wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane
§33.
1.Walne Zebrania Członków rozpoczynają się przy obecności co najmniej 50%  liczby członków uprawnionych do głosowania
1a.W przypadku braku możliwości rozpoczęcia Walnego Zebrania Członków w ustalonym według §31 terminie, ze względu na nieobecność członków uprawnionych do głosowania, Zarząd Związku zwołuje ponownie Walne zebranie Członków w tym samym miejscu. W takim wypadku zapisy art.31 i 33 ust. 1 nie mają zastosowania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym.
§34.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie porządku dziennego i regulaminu  Walnego Zebrania Członków
2. Uchwalanie  kierunków działania Związku
3. Udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi
4. Wybór Prezesa Związku, 6 osób do Zarządu oraz  Komisji Rewizyjnej
5. Nadawanie Honorowego Członkostwa Związku
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu
7. Ustalanie wysokości składki członkowskiej
8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku
§35.
1. Zarząd Związku wybierany i odwoływany jest w głosowaniu bezpośrednim na Walnym Zebraniu Członków zwykłą większością głosów, w obecności 50% członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku wakującego miejsca w Zarządzie, Zarząd może dokonać uzupełnienia spośród członków  Związku i przedstawić je do zatwierdzenia na najbliższym Walnym  Zebraniu Członków.
§36.
1. W skład Zarządu Związku wchodzą:
      - Prezes Związku
      - dwóch Wiceprezesów
      - Sekretarz
      - Skarbnik
      - dwóch Członków
2. Zarząd kieruje działalnością Związku w okresie między Walnymi Zebraniami  Członków i odpowiada za swoją pracę i jej wyniki przed tym Zebraniem
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu, jego funkcje wypełnia Prezes Związku.
5. Członkostwo w Zarządzie Związku i Komisji Rewizyjnej nie stanowi ochrony przed odwołaniem ze stanowiska  kierowniczego  w  placówce wymienionej w Par.4 pkt 1 niniejszego Statutu, w trybie zakończenia kadencji  oraz  w trybie postępowania dyscyplinarnego lub przed odwołaniem z powodu uzasadnionych przyczyn z końcem roku szkolnego.
§37.
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
2. Reprezentowanie Związku na obszarze Jego działania i występowanie w Jego imieniu
3. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków
4. Zarządzanie majątkiem i funduszem Związku
5. Opracowywanie regulaminów, planów działalności, sprawozdań i preliminarzy
6. Opracowywanie stanowisk i opinii  Związku
§38.
Komisja Rewizyjna związku składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego
§39.
1. Komisja Rewizyjna Związku kontroluje i ocenia co najmniej raz w roku całokształt działalności Zarządu Związku, ze szczególnym  uwzględnieniem gospodarki  finansowej
2. Komisja Rewizyjna Związku składa sprawozdanie ze swej działalności wobec Walnego Zebrania Członków
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku
§40.
Związek reprezentuje Prezes Związku, a w wypadku jego nieobecności, upoważnieni przez Zarząd, członkowie Zarządu.
„§40a. 1. Prawo reprezentowania Związku na terenie zakładu pracy, w jego funkcjach zakładowej organizacji związkowej, ma ponadto, z zastrzeżeniem ust. 2, członek Związku zatrudniony w tym zakładzie pracy.
2. W przypadku, gdy na terenie jednego zakładu pracy zatrudnionych jest więcej niż 1 członek Związku, prawo reprezentowania, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobie wybranej przez wszystkich członków Związku zatrudnionych w tym zakładzie pracy.
§40b. 1. Związek może tworzyć oddziały terenowe.
2. Oddziały terenowe tworzy się na wniosek co najmniej trzech członków Związku zatrudnionych poza terenem siedziby ZZKKPO.
3. Oddziały terenowe wypełniają wszystkie funkcje Związku na terenie swego działania.
4.Uchwałę o utworzeniu terenowego oddziału Związku podejmuje Zarząd Związku określając w niej nazwę oddziału, teren jego działania, siedzibę oraz zasady gospodarki finansowej oddziału.
5. Likwidacja oddziału terenowego następuje na mocy uchwały Zarządu Związku podjętej na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Związku zarejestrowanych na terenie działania likwidowanego oddziału.
6. Wniosek o likwidację oddziału terenowego oraz uchwała Zarządu Związku w tej sprawie musi zawierać ustalenie sposobu zagospodarowania jego majątku.

Rozdział 9.  Majątek i fundusze Związku.


§41.
Majątek  Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§42.
Fundusze Związku składają się z:
- składek członkowskich
- dotacji, darowizn i zapisów
- wpłat członkowskich na fundusze celowe
§43.
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne wymagają dla swojej ważności podpisania przez Prezesa i jednego z Wiceprezesów, albo przez dwóch Wiceprezesów łącznie.

Rozdział 10.  Postanowienia końcowe.


§44.
Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§45.
Niniejszy Statut wchodzi w  życie z dniem zarejestrowania w sądzie.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )