Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych

Propozycja nowych dodatków funkcyjnych- 18.05.2018

Zarząd ZZKKPO w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych Miasta Olsztyna opracował nową tabelę naliczania dodatku funkcyjnego. W załączeniu pismo do Prezydenta Miasta Olsztyna i propozycja nowej tabeli.

http://www.zzkkpo.nogard.pl/upload/42/pliki/proponowane_dodatki_pismo_do_Prezydenta_Olsztyna.pdf

http://www.zzkkpo.nogard.pl/upload/42/pliki/dodatek.pdf

Pisma PZZ "KADRA" w sprawie reprezentacji naszego Związku

Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA"  w dniu 13.04.2018 r. wystąpiło do  Marszałka Województwa W-M, Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Olsztyna, Burmistrzów  Miast Chorzele, Szczytno, Dobre Miasto z informacją, że Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych jest zakładową organizacją wchodzącą w skład organizacji reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

 

http://www.zzkkpo.nogard.pl/upload/42/pliki/przystapienie_do_PZZ_KADRA.pdf 

Zmiany danych ZZKKPO w sądzie, KRS

1. W dniu 12.01.2018 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie dokonał zmian danych dotyczacych naszego ZZKKPO.

2. W dniu 12.01.2018 r. zarejestrowano nas w Krajowym Rejestrze Sądowym :  0000088382

3. W dniu 25.01.2018 r. otrzymaliśmy numer identyfikacji podatkowej : 7393909694

W załączeniu skany w/w dokumentów

 

http://www.zzkkpo.nogard.pl/upload/42/pliki/przystapienie_do_PZZ_KADRA.pdf

Wchodzimy w nowe struktury

Informuję, że z dniem 29 listopada 2017 roku weszliśmy w poczet członków Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA".

PZZ"KADRA" jest członkiem Forum Związków Zawodowych, centrali związkowej reprezentatywnej w myśl ustawy z 24 lipca 2015 r o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego ( Dz.U. z 2015, poz.1240).

Nasza organizacja będzie należała  do Sekcji Zaplecza Badawczo- Naukowego.

W imieniu PZZ "KADRA" zapraszam na stronę internetową www.kadra.org.pl

Andrzej Tymecki

Prezes ZZKKPO

 

konto bankowe ZZKKPO

Konto ZZKKPO

obowiązujące od 2014 roku

 

 

  BGŻ BNP Paribas nr konta 44 2030 0045 1110 0000 0294 7240

26.10.2015
opis dokumentutypdata

Koleżanki i Koledzy z ZZKKPO.

 

W związku z brakiem odpowiedzi na wielokrotnire zgłaszane postulaty naszego związku wystosowaliśmy pismo do zastępcy Prezydenta Olsztyna  oraz do wiadomiści Komisji Oświaty Rady Miasta (pismo w załączniku).

Deklarujemy również rozpowszechnienie odpowiedzi.

 

pozdrawiam

w imienu Zarządu ZZKKPO

Andrzej Tymecki

 

 

pdf26-10-2015[ Pobierz ]
743 kB

 Pan Prezydent Jarosław Słoma udzielił odpowiedzi na nasze pismo

pdf25-11-2015[ Pobierz ]
2 407 kB
Ochrona zwiąkowców

Olsztyn 08.05.2014

 

 

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa

Pracowników Oświaty

NSZZ „Solidarność”

W Olsztynie

 

 

            Zgodnie z art. 32 ust.5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

 (Dz. U. Nr 79 poz 854 z 2001) proszę o podanie liczby działaczy waszego związku korzystających z ochrony stosunku pracy.

Jeżeli liczbę osób chronionych uzależniono od ilości kadry kierowniczej w placówkach objętych działaniem MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, proszę o podanie ilości tych stanowisk zgłoszonych przez dyrektorów placówek.

 

Uzasadnienie

 

            Wielu dyrektorów zrzeszonych w ZZKKPO informuje, iż liczba pracowników korzystających z ochrony stosunku pracy w kierowanych przez nich placówkach przekracza liczbę  zgłoszonych przez nich stanowisk kierowniczych.

 

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                              Andrzej Tymecki

 

10.03.2014

POWODY DLA KTÓRYCH WARTO PRZYSTĄPIĆ DO ZZKKPO

 

 

 1. Posiadanie swojego przedstawiciela w:

-         komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na  dyrektora placówki,

-         komisji ds. rozdziału nagród: prezydenta, burmistrza, wójta

-         komisji mieszkaniowej,

-         innych zespołach dotyczących oświaty powoływanych na szczeblu gminy,

2. Opiniowanie przez związek:

-         projektów aktów prawnych dotyczących oświaty na poziomie gminy,

-         projektów likwidacji bądź przekształcenia placówki,

-         planów doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-         pracy dyrektora przed wystawieniem oceny pracy.

 1. Reprezentowanie środowiska na spotkaniach z władzami.
 2. Możliwość wypracowania wspólnego stanowiska i przedstawiania problemów kadry kierowniczej na spotkaniach z przedstawicielami władzy odpowiedzialnymi za oświatę.
 3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania prawa oświatowego i wypracowanych rozwiązań praktycznych.
 4. Udział w szkoleniach organizowanych przez ZZKKPO.
 5. Możliwość corocznych spotkań i wspólnej zabawy.

 

Wszystko to możesz mieć po wypełnieniu deklaracji i wnoszeniu  miesięcznych składek członkowskich w wysokości 10 zł

7 stycznia 2011 r.
W dniu 7 stycznia 2011 r. obyło się pierwsze spotkanie Zastępcy Prezydenta pani Małgorzaty Bogdanowicz - Bartnikowskiej ze związkami zawodowymi. Na spotkaniu przedstawiliśmy od lat nurtujące nasz związek, a nie rozwiązane do tej pory problemy. Pani Prezydent wykazała zainteresowanie naszym widzeniem problemów związanych z zarządzaniem olsztyńską oświatą i poprosiła o wypracowany przez nasz związek dokument "Co należy zmienić w olsztyńskiej oświacie" z naniesionymi poprawkami - co już zostało zrealizowane, a co przestało być aktualne.
11 października 2010 r.

W odpowiedzi na nasze postulaty pan Jerzy Szmit, Wiceprezydent Miasta Olsztyna odpowiedzialny za sprawy edukacji, przesłał pismo, którego treść przekazujemy.

 


opis dokumentutypdata
Pismo Wiceprezydenta Jerzego Szmita.
pdf11-10-2010[ Pobierz ]
2 791 kB
22 czerwca 2010 r.
W dniu 22 czerwca 2010 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zastępcą Prezydenta Miasta Olsztyna panem Jerzym Szmitem. Zastępca Prezydenta przedstawił plany władz Olsztyna w obszarze oświaty na najbliższe miesiące. Głównym zamierzeniem jest stworzenie kompleksowego dokumentu, który obejmie wszystkie zmiany planowane w olsztyńskiej oświacie. Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych, wraz z pozostałymi związkami, został zaproszony do współpracy nad tworzeniem tego dokumentu. Prace maja rozpocząć się jesienia bieżącego roku.
21 maja 2010 r.

W dniu 21 maja 2010 r. w Nowej Kaletce odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych. Podczas zebrania Zarząd ukonstutuował się w następujący sposób:

 1. Hanna Baszyńska - Wiceprezes
 2. Andrzej Tymecki - Wiceprezes
 3. Danuta Gomolińska - Sekretarz
 4. Leszek Kirzenkowski - Skarbmik
 5. Elżbieta Rudzik - Członek Zarządu
 6. Danuta Hryniewicka - Członek Zarządu
Podczas zebrania podjęto także decyzję o wytypowaniu przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, którym został Prezes Wojciech Tański.
19 maja 2010 r.

W dniach 18 - 19 maja 2010 r. odbyło się walne, sprawozdawczo - wyborcze zebranie członków Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych. W pierwszej części zebrania, która odbyła się w dniu 18 maja 20010 r. uczestnicy wzięli udział w szkoleniu "Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym" poprowadzonym przez panią Grażynę Sorokę. 

W drugiej części zebrania nastąpiło:

 1. sprawozdanie z działalności Zarządu za mijająca kadencję,
 2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru władz Związku Zawodowego Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych na następna kadencję. Prezesem związku został wybrany ponownie Wojciech Tański.

W skład Zarządu wybrano:

 1. Elżbietę Rudzik
 2. Hannę Baszyńską
 3. Danutę Hryniewicką
 4. Danutę Gomolińską
 5. Leszka Kirzenkowskiego
 6. Andrzeja Tymeckiego

Do Komisji Rewizyjnej Wybrano:

 1. Ewę Zdunek
 2. Bożenę Rzepkę
 3. Benignę Pietrusewicz
W ostatniej części obrad zebrani zgłaszali wnioski do pracy Zarządu na nadchodzącą kadencję.
12 maja 2010 r.

W dniu 12 maja 2010 r. przedstawiciele Zarządu ZZKKPO: Wojciech Tański, Jolanta Jastrzębska, Elżbieta Rudzik, Leszek Kirzenkowski oraz Andrzej Tymecki spotkali się z Zastępcą Prezydenta Miasta Olsztyna Jerzym Szmitem. Spotkanie odbyło się z inicjatywy pana Szmita, który nie będzie mógł uczestniczyć w walnym zebraniu naszego związku w dniu 15 maja 2010 r. z powodu wyjazdu służbowego.

Zastępca Prezydenta przedstawił główne kierunki zmian w olsztyńskiej oświacie:


 1. opracowanie dokumentu określającego globalnie wszystkie zamierzone zmiany w oświacie,
 2. wdrożenie systemu standaryzacji zatrudnienia,
 3. zmiany w sieci szkół.


Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych został zaproszony do dyskusji nad proponowanymi przez władze Olsztyna zmianami. Dyskusja ma się rozpocząć na początku czerwca 2010 r.


Zastępca Prezydenta nie odniósł się bezpośrednio do postulatów, które Związek Zawodowy Kadry Kierowniczej Placówek Oświatowych przedstawił w dniu 1 kwietnia 2010 r.

1 kwietnia 2010 r.

W dniu 1 kwietnia 2010 r. odbyło się spotkanie Prezesa ZZKKPO Wojciecha Tańskiego oraz członka Zarządu Andrzeja Tymeckiego z Zastępcą Prezydenta Miasta Olsztyna panem Jerzym Szmitem. Zarząd ZZKKPO przedstawił najpilniejsze postulaty, którymi należy się zająć w najbliższym czasie (treść pisma, które złożyliśmy do pobrania poniżej).

 1. Postulowaliśmy umożliwienie dyrektorom przesuwanie środków pomiędzy paragrafami i zadaniami w budżecie. Pan Prezydent poinformował nas, że trwają prace nad zwiększeniem samodzielności dyrektorów w zakresie dysponowania środkami budżetowymi.
 2. Złożyliśmy wniosek o podwyższenie wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorów do 100 złotych za jeden punkt.
 3. Wnioskowaliśmy o doprowadzenie do końca sporządzenia zasad przyznawania dodatków motywacyjnych.
 4. Postulowaliśmy przyznanie dyrektorom szkół 10 dni urlopu wyrównawczego w każdym roku szkolnym.
Ponadto zaprosiliśmy pana Prezydenta na walne zebranie naszego związku oraz złożyliśmy świąteczne życzenia.
26 marca 2010 r.
W dniu 26 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu ZZKKPO.

Poruszono następujące sprawy:

 1. Przygotowanie do walnego zebrania w dniach 14 - 15 maja 20010 r. :
  • zadecydowano, że zebranie odbędzie się w ośrodku "COPERNIKUS" w Tomaszkowie,
  • ustalono temat szkolenia - "Przygotowanie szkoły/przedszkola do oceny zewnętrznej".
 2. Przygotowanie do spotkania z Zastępcą Prezydenta Olsztyna Jerzym Szmitem w dniu 1 kwietnia 2010r., na którym postanowiono poruszyć następujące problemy wymagające rozwiązania:
  • podwyższenie wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorów,
  • ustalenie zasad przyznawania dodatków motywacyjnych,
  • ustalenie zasad udzielania urlopów wyrównawczych,
  • umożliwienie dyrektorom przesuwanie środków pomiędzy paragrafami i zadaniami w budżecie.
 3. Ustalono termin następnego zebrania Zarządu na 6 maja 2010 r.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )